ศาสตราจารย์กิตติคุณสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานคณะกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชา คูระทอง
กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณศิริวรรณ จิรสิริธรรม
กรรมการ
ศาสตราจารย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการ
ศาสตราจารย์รุจา ภู่ไพบูลย์
กรรมการ
ศาสตราจารย์เยื้อน ตันนิรันดร
กรรมการ
นางวราภรณ์ สีหนาท
รองอธิการบดี
เลขานุการ
รองศาสตราจารย์ไพศาล อภิมนต์บุตร
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
พลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ