บทที่ 1 วิธีดําเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures)
บทที่ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Constitution of Research Ethics Committee)
บทที่ 3 การจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา (Management of Initial Protocol Submission)
บทที่ 4 กระบวนการพิจารณาเพื่อประเมินโครงการวิจัย (Review Process)
บทที่ 5 การประชุมคณะกรรมการ (Committee Meeting)
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการที่ผ่านการรับรอง (Continuing Reviews of Previously Approved Protocol)
บทที่ 7 การจัดการเอกสารโครงการวิจัย (Management of Study Files)
บทที่ 8 การกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัย (Monitoring of Protocol Implementation)

 

 


แบบขอเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม (กรณีอาจารย์,บุคคลากร)

 

1. แบบขอเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม (กรณีอาจารย์,บุคคลากร)
2. แบบคู่มือตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย
3. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบเร็ว
4. แบบสรุปโครงการวิจัย (Protocol summary)
5. ปก (Front cover)
6. สารบัญ (Index)
7. รายละเอียดโครงการการวิจัย
8. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (สำหรับอาสาสมัครอายุ 7 ขวบ – 13 ปี)
8. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
9. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (กรณีมีความเสี่ยง)
10. ตัวอย่างเครื่องมือวิจัย
11.ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย

 

 


แบบขอเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม (กรณีป.โท)

 

 

1. ขอเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม (กรณีป.โท)
2. แบบคู่มือตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย
3. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบเร็ว
4. แบบสรุปโครงการวิจัย (Protocol summary)
5. ปก (Front cover)
6. สารบัญ (Index)
7. รายละเอียดโครงการการวิจัย
8. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (สำหรับอาสาสมัครอายุ 7 ขวบ – 13 ปี)
8. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
9. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (กรณีมีความเสี่ยง)
10. ตัวอย่างเครื่องมือวิจัย
11.ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย

 

**คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดาวโหลดเอกสาร**