รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์   อธิการบดี
นางวราภรณ์ สีหนาท
รองอธิการบดี
นางรสสุคนธ์ เสมสันต์
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระมุขดี                  รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงผกา กรีทอง
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ประกายแก้ว              โอภานนท์อมตะ
ผู้ช่วยอธิการบดี 
นางดาหวัน วงศ์พยัคฆ์
ผู้ช่วยอธิการบดี 
นางสาวพรทิพย์ ภู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี
 นางศิรินทร์ ณ ระนอง                             ผู้ช่วยอธิการบดี                                      
รองศาสตราจารย์ธนันดา ตระการวนิช
ผู้ช่วยอธิการบดี 
นางสาวอัมพา สุวรรณศรี
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางสาวทัศรินทร์ เหล่าไพโรจน์
ที่ปรึกษาอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ประยุทธ ศิริวงษ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
นางสาวอัมพา สุวรรณศรี
รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ สวนศิลป์พงษ์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นางสาวใสศรี หิริญประเสริฐวุฒิ
หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี