รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์   อธิการบดี
นางวราภรณ์ สีหนาท 
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงผกา กรีทอง          รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวธงชัย
รองอธิการบดี
นางดาหวัน วงศ์พยัคฆ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางสาวพรทิพย์ ภู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี 
นางศิรินทร์ ณ ระนอง
ผู้ช่วยอธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ธนันดา ตระการวนิช
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางสาวอัมพา สุวรรณศรี                          ผู้ช่วยอธิการบดี                                      
นางสุรีย์ วาดเขียน
ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เฮงยศมาก
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางรสสุคนธ์   เสมสันต์                          ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานด้านการเงิน   และงบประมาณ
นางสาวทัศรินทร์ เหล่าไพโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระ มุขดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
16-นายจักราวุธ-มณีฤทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นางอรพิน สุขสองห้อง                            หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี