ศาสตราจารย์สุรพล  นิติไกรพจน์              นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 นายพิจิตต รัตตกุล                                   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ                          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ                                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศรศักดิ์ เสนสมบัติ                         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโสภณ เมฆธน                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางศุภจี สุธรรมพันธ์                     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นายโชติ โสภณพนิช                          กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม    กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
นายเกรียงยศ สุดลาภา                        กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์                     กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง  ปลัดกรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ประยุทธ ศิริวงษ์                กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัฒนะ         กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
รองศาสตราจารย์บูรพา กาญจนบัตร           กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
นางสาวจันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 นางสาวอำพัน วิมลวัฒนา             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ
นางรสสุคนธ์  เสมสันต์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ สวนศิลป์พงศ์    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรุณ เผ่าสวัสดิ์     ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช