ศาสตราจารย์สุรพล  นิติไกรพจน์              นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Bhichit_used ดร.พิจิตต รัตตกุล                                   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 ศาสตราจารย์(พิเศษ)นรนิติ เศรษฐบุตร         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
โสภณนายแพทย์โสภณ เมฆธน                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์                                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พงศักดิ์นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์                        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโชติ โสภณพนิช                            ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
เกรียนายเกรียงยศ สุดลาภา                           กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง (รองผู้ว่ากทม.ฯ)
22นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์                           กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง (ปลัดกทม.ฯ)
1561587441027รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง (ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรุณ เผ่าสวัสดิ์       ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์         อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รองศาสตราจารย์ประยุทธ ศิริวงษ์         กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
รัต

รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์            กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ธนารองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัฒนะ       ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย                                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์                             กรรมการสภามหาวิทยาลัย                         จากคณาจารย์ประจำ                                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
บรศ.บูรพา กาญจนบัตร                             กรรมการสภามหาวิทยาลัย                         จากคณาจารย์ประจำ                         กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
นางสาวจันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์               กรรมการสภามหาวิทยาลัย                        จากคณาจารย์ประจำ
อำนางสาวอำพัน วิมลวัฒนา                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ
นางรสสุคนธ์  เสมสันต์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อ.อภิชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ สวนศิลป์พงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย