ศาสตราจารย์สุรพล  นิติไกรพจน์              นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 ศาสตราจารย์(พิเศษ)นรนิติ เศรษฐบุตร         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์                                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรุณ เผ่าสวัสดิ์       ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นายโชติ โสภณพนิช                            ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ                     กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์         อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ ศิริวงษ์         กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย                         จากผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย                   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นายแพทย์ยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร               ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย                                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
นายจักราวุธ มณีฤทธิ์                             กรรมการสภามหาวิทยาลัย                         จากคณาจารย์ประจำ                                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
นายปภาภัค ณ สงขลา                             กรรมการสภามหาวิทยาลัย                         จากคณาจารย์ประจำ                         กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
นางสาวจันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์               กรรมการสภามหาวิทยาลัย                        จากคณาจารย์ประจำ
นายธิติรัตน์ วิศาลเวทย์                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ
นางรสสุคนธ์  เสมสันต์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย