ประเภทสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงาน (ส่วนงานละหนึ่งคน)

นายยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

กรรมการ

นางแน่งน้อย สมเจริญ

(รองประธานสภาคณาจารย์ฯ)

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

นางสาวพิมพา จันทรประสิทธิ์

สำนักงานอธิการบดี

กรรมการ

นางสาวอรพิน ศิริสมพลกุล

วิทยาลัยพัฒนามหานคร

กรรมการ

นางสาวกัลยา เจริญ

วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร

กรรมการ

นางสาววิชญา ตันสุขี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

กรรมการ

ประเภทสมาชิกซึ่งเป็นคณาจารย์

นางภัทร์ธนิตา ศรีแสง

กรรมการ

นางวัลยา ตูพานิช

กรรมการ

นางสาวอมรรัตน์ เสตสุวรรณ

กรรมการ

ประเภทสมาชิกซึ่งเป็นผู้ซึ่งปฎิบัติหน้าที่อาจารย์

นางสาวไปรยาภัค สกุลวทัญญู

กรรมการ

นายชวลิต หงส์เลิศสกุล

กรรมการ

นางสาวกันยารัตน์ กตัญญู

กรรมการ

นางสาวสิริพร มานวธงชัย

กรรมการ

ประเภทสมาชิกซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์หรือมิได้เป็นผู้ซึ่งปฎิบัติหน้าที่อาจารย์

นางสาวลดาวัลย์ ผาสุข

(รองประธานสภาคณาจารย์)

นางสาวกิตติพร เอี๊ยะสมบูรณ์

กรรมการ

นางสาววิไลลักษณ์ เนตรประเสริฐกุล

กรรมการ

นางสาวดวงเนตร์ ภู่วัฒนวิช

กรรมการ

นางรัสวดี บุษยะจารุ

กรรมการ