คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์
ประธานอนุกรรมการ

นางรสสุคนธ์  เสมสันต์
อนุกรรมการ

นางสาวชาลินี ถนัดงาน
อนุกรรมการ

ธนา

รศ.ธนาทิพย์ ตันติวัฒนะ
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัฒน์ จันทโชติ
อนุกรรมการ

 

 

นายจรวย หนูคง
อนุกรรมการ

นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์
เลขานุการ

นางสาววาสนา รักสลาม
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

คณะอนุกรรมการด้านงบประมาณและการเงิน

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ประธานกรรมการ

นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการ

นายธิติรัตน์ วิศาลเวทย์
กรรมการ


กรรมการ

5-นางมัณฑนา-ชูติกาญจน์

นางมัณฑนา ชูติกาญจน์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ประยุทธ ศิริวงษ์
กรรมการ                                             (คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป
กรรมการ                                         (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์)

female

นางสาวสุวรรณา พิชยานนท์
เลขานุการ

female

นางสาวอรพิน ศิริสมพลกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

1-นายกฤษพงศ์-กีรติกร

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานอนุกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม
กรรมการ

3-รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์-เมฆวิชัย-

รองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
กรรมการ

4-นายโอภาส--เขียววิชัย

นายโอภาส เขียววิชัย
กรรมการ

5-รองศาสตราจารย์ไพโรจน์--วริยจารี

รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ วริยจารี
กรรมการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
กรรมการ

 

คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อนันต์รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์       ประธานกรรมการ                               ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี                     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นายสราวุฒิ สนธิแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ  ศิริวงษ์           กรรมการ                                           คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ทองประทีป
กรรมการ                                               คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
พิทยานายพิทยา ชินะจิตพันธ์์
กรรมการ                                               ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
3-รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์-เมฆวิชัย-รองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
กรรมการ                                               ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
ยุทธพงศ์ วงษ์มหศร 96x96นายแพทย์ยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร
กรรมการ                                             ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน              มหาวิทยาลัย
11-นางมัณฑนา-ชูติกาญจน์นางมัณฑนา ชูติกาญจน์
กรรมการ                                             หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย              กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระ มุขดี
กรรมการและเลขานุการ                             รองอธิการบดี
นางนภาพร สาโรช
ผู้ช่วยเลขานุการ