คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

 

ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์        ประธานอนุกรรมการ
นางรสสุคนธ์  เสมสันต์
อนุกรรมการ
นางสาวชาลินี ถนัดงาน
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัฒนะ        อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัฒน์ จันทโชติ
อนุกรรมการ
นายจรวย หนูคง
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ มณีศร
อนุกรรมการ
นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์
เลขานุการ
นางสาววาสนา รักสลาม
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 คณะอนุกรรมการด้านงบประมาณและการเงิน

 

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ                ประธานอนุกรรมการ                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอรวรรณ ชยางกูร
อนุกรรมการ
นางรสสุคนธ์ เสมสันต์
อนุกรรมการ                                        รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นางดาหวัน วงศ์พยัคฆ์                    อนุกรรมการ                                          ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นางสาวพรทิพย์ ภู่ประเสริฐ
อนุกรรมการ
                                         ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นางสาวทัศรินทร์ เหล่าไพโรจน์
อนุกรรมการ
                                         ที่ปรึกษาอธิการบดี
นางสาวใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ
อนุกรรมการ                                  หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ สวนศิลป์พงศ์
อนุกรรมการ                                   หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ประยุทธ ศิริวงษ์
อนุกรรมการ                                        คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์      อนุกรรมการ                                  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์
อนุกรรมการ                                         ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์
อนุกรรมการ                                         ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
นางสาวอัมพา สุวรรณศรี
อนุกรรมการ                                      รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
นายธิติรัตน์ วิศาลเวทย์
อนุกรรมการ 
นางวันทนีย์ ธารีเกตุ
เลขานุการ                                            หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานอธิการบดี
นางชญานุตน์ สุวรรณกาญจน์
ผู้ช่วยเลขานุการ                                   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์       ประธานกรรมการ                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นายสราวุฒิ สนธิแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ  ศิริวงษ์           กรรมการ                                           คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์
กรรมการ                                               คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
นางสาวอัมพา สุวรรณศรี
กรรมการ                                              รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์
กรรมการ                                               ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์
กรรมการ                                             ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
นางสาวใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ
กรรมการ                                             หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ สวนศิลป์พงศ์ กรรมการ                                      หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัฒนะ
กรรมการ                                            ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระ มุขดี
กรรมการและเลขานุการ                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พี่มนนางสาวศรีกมล พรมวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ                              หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี