นายโชติ โสภณพนิช                              ประธานกรรมการ
นายชาติชาย พานิชชีวะ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ชัยเลิส พิชิตพรชัย
กรรมการ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี                 กรรมการ
นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ
กรรมการ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
กรรมการ
นายบรรลือ ฉันทาดิศัย
กรรมการ
นายปริญญา ยมะสมิต
กรรมการ
 นางปรียา ธรรมนิยม                         กรรมการ                                  
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์
กรรมการ 
นายสมภพ เจริญกุล
กรรมการ
นางสุวรรณา จึงรุ่งเรือง
กรรมการ
รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวดุษฎี ดวงมณี
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวธนัชญา คมสาคร
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวผ่องภัสสร มรรคผล
ผู้ช่วยเลขานุการ