1-นายโชติ-โสภณพนิช

คุณโชติ โสภณพนิช (ประธาน)
ประธานกรรมการ บริษัท ซี.แอล.แคปปิตอล จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรีนสปอต จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัฒนโชติ จำกัด
กรรมการบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
กรรมการ บริษัท โชติชลิต จำกัด

2-นายเกรียงศักดิ์-หล่อวัฒนตระกูล

นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล (กรรมการ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินแร่สาคร จำกัด

3-นางสาวจิตภัสร์-ภิรมย์ภักดี

นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี (กรรมการ)
ทายาทบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

4-นายชาตรี-ศรีไพพรรณ

นายชาตรี ศรีไพพรรณ (กรรมการ)
ที่ปรึกษาอาวุธโส ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

5-นายฐาปน-สิริวัฒนภักดี

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (กรรมการ)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

6-นายธงชัย-ล่ำซำ

นายธงชัย ล่ำซำ (กรรมการ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

7-นายบรรลือ-ฉันทาดิศัย

นายบรรลือ ฉันทาดิสัย (กรรมการ)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชี

8-นายบริสุทธิ์-บูรณะสัมฤทธิ

นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ (กรรมการ)
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไทยทีวีสีช่อง

9-นายแบงกอก-เชาว์ขวัญยืน

นายแบงกอก เชาว์ขวัญยืน (กรรมการ)
นายกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

10-นายพิสิฐ-กุศลาไสยานนท์

นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ (กรรมการ)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กลุ่มโรงแรมเจนทารา รองประธานกรรมการ
บริษัท ร่วมทุนสตางค์ จำกัด

11-นายแพทย์วันชาติ-ศุภจัตุรัส

นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส (กรรมการ)
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

12-นายแพทย์รัฐพล-เตรียมวิชานนท์

นายแพทย์รัฐพล เตรียมวิชานนท์ (กรรมการ)
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตกรุงเทพมหานคร

13-ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล-สุวรรณกูล

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล สุวรรณกูล (กรรมการ)
อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย