อนันต์รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์         ประธานกรรมการ                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นายสราวุฒิ สนธิแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ประยุทธ  ศิริวงษ์        กรรมการ                                           คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
การวิเคราะห์ความตระหนักรู้_Page_57(ว่าง)
กรรมการ                                               คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
นวเรืออากาศโทนาวิน สุรภักดี                 กรรมการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
รัตรองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์
กรรมการ                                               ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
11ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์
กรรมการ                                               ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
ธนารองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัฒนะ
กรรมการ                                             ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน              มหาวิทยาลัย
สนางสาวใสศรี หิรัญประเสริญวุฒิ
กรรมการ                                             หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ สวนศิลป์พงษ์
กรรมการ                                             หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระ มุขดี
กรรมการและเลขานุการ                             รองอธิการบดี
sriนางสาวศรีกมล พรมวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ                                       หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล