รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์     ประธานกรรมการ                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นายสราวุฒิ สนธิแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ  ศิริวงษ์         กรรมการ                                           คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์
กรรมการ                                               คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
นางสาวอัมพา สุวรรณศรี
กรรมการ                                              รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์
กรรมการ                                               ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์
กรรมการ                                             ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
นางสาวใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ
กรรมการ                                             หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ สวนศิลป์พงศ์   กรรมการ                                     หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัฒนะ
กรรมการ                                            ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระ มุขดี
กรรมการและเลขานุการ                            รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พี่มนนางสาวศรีกมล พรมวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ                              หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี