อนันต์รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์         ประธานกรรมการ                               ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี                     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นายสราวุฒิ สนธิแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ  ศิริวงษ์        กรรมการ                                           คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ทองประทีป
กรรมการ                                               คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
พิทยานายพิทยา ชินะจิตพันธ์์
กรรมการ                                               ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
3-รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์-เมฆวิชัย-รองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
กรรมการ                                               ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
ยุทธพงศ์ วงษ์มหศร 96x96นายแพทย์ยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร
กรรมการ                                             ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน              มหาวิทยาลัย
11-นางมัณฑนา-ชูติกาญจน์นางมัณฑนา ชูติกาญจน์
กรรมการ                                             หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย              กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระ มุขดี
กรรมการและเลขานุการ                             รองอธิการบดี
นางนภาพร สาโรช
ผู้ช่วยเลขานุการ