อนันต์รองศาสตราจารย์อนันต์  มโนมัยพิบูลย์
ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี                     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รองศาสตราจารย์ประยุทธ  ศิริวงษ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
4-รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์-เมฆวิชัย-รองศาสตราจารย์ ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
นายพิทยา ชินะจิตพันธุ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
นายยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริวรรณ       ตั้งจิตกมล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานแพทย์
ดร.นุศ ทิพย์แสนคำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานพยาบาล
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิเชียรเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีกาญจน์ ไชยลาภ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานสังคม
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงภัทรา       คูระทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานแพทย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานพยาบาล
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานสังคมศาสตร์
นางวราภรณ์ สีหนาท
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอัมพา สุวรรณศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุภิตา บุญแก้ววรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ