รองศาสตราจารย์อนันต์  มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี                                      มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช              ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ประยุทธ ศิริวงษ์              คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  กรรมการ
รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์      กรรมการ
ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์                      ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร    กรรมการ
รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์              ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง  กรรมการ
นางสาวอัมพา สุวรรณศรี                        รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ                               กรรมการ
รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัฒนะ      ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย                                    กรรมการ
ศาสตราจารย์ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล            ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานแพทย์                กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี พงศธรวิบูลย์      ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานพยาบาล            กรรมการ
รองศาสตราจารย์อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานสังคมศาสตร์          กรรมการ
รองศาสตราจารย์มณีรัตน์ องค์วรรณดี    ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี                                                                        กรรมการ
รองศาสตราจารย์ทวีวงศ์ ศรีบุรี            ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี                                                                        กรรมการ
ศาสตราจารย์(พิเศษ)ภัทรา คูระทอง      ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานแพทย์                  กรรมการ
รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ    ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานพยาบาล              กรรมการ
รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานสังคมศาสตร์            กรรมการ
นางวราภรณ์ สีหนาท                            รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอัมพา สุวรรณศรี                        ผู้ช่วยอธิการบดี                          มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                     ผู้ช่วยเลขานุการ
นายณรงค์ ถาคำมี                          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี     ผู้ช่วยเลขานุการ