ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ค่านิยมองค์กร

 

ปรัชญา                    “วิชฺชา อุปฺปตตํเสฏฐา (วิชชา อุปปะตะตัง เสฏฐา)”

หมายถึง การเกิดปัญญาประเสริฐกว่าสิ่งใด ๆ

ปณิธาน                    ภูมิปัญญาแห่งเมือง

วิสัยทัศน์                   มหาวิทยาลัยคุณธรรม ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง และเครือข่ายการพัฒนาเมือง

พันธกิจ                    บูรณาการการจัดการศึกษา โดยสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของเมือง และนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนามหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีสุขภาวะ

อัตลักษณ์                  มีคุณธรรม (จิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ พอเพียง)

เอกลักษณ์                  ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง

ค่านิยมองค์กร             NMU  (N: Networking, M: Morality, U: Urban Development)