กฏหมายมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

พระราชบัญญัติ

01 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553

02 พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2556

โครงสร้างองค์กร และอื่น ๆ

01 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2554

02 ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

03 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งส่วนงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

04 ประกาศ เรื่อง ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย 2557

05 ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ 2557

06 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2557

07 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

08 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ.2557

09 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พ.ศ.2557

10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557

11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง พ.ศ.2560

12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของวิทยาลัยพัฒนามหานคร พ.ศ.2557

13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ พ.ศ.2560

14 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2560

 

การเงิน งบประมาณ

01 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555

02 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

03 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานในส่วนงาน พ.ศ.2556

04 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลา ที่มาช่วยปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2556

05 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ.2556

06 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชี พ.ศ.2554

07 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรรายได้ การรับเงิน การเบิกจ่าย การใช้เงิน การสั่งจ่ายเงิน การดำเนินการทางพัสดุ และการรายงานการเงิน ในการบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2557

08 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา การรับรองคุณภาพสถาบัน และการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ 2558

09 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษและผู้บรรยายพิเศษ พ.ศ.2558

10 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในหลักสูตรฝึกอบรมของ วชม พ.ศ.2558

11 ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2558

12 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ รับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ.2559

13 ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

14 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

15 ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

16 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ศ.2559

17 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และการอนุมัติการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารและการตรวจสอบกองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

18 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินการในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2560

19 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินการในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2560

20 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2559

21 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการทดรองจ่าย การยืมเงิน การส่งใช้ การควบคุมและติดตามเงินทดรองจ่ายและเงินยืม พ.ศ.2560

22 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การรับเงินสำหรับมีผู้อุทิศให้มหาวิทยาลัย

23 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายค่าอาหารเป็นรายหัวให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

24 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนการสอนสำหรับอาจารย์และผุ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

25 ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ. 2558

26 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนและอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ.2560

27 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนการสอนสำหรับอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

28 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน พ.ศ.2560

29 ระเบียบฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการทดรองจ่าย การยืมเงิน แบบสัญญายืมเงิน แบบขอจัดสรรเงินทดรองจ่าย การส่งใช้ การควบคุมและการติดตามหนี้เงินยืมและเงินทดรอง พ.ศ.2555

30 ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนลูกจ้างรายวัน พ.ศ.2558

31 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน แพทย์ เภสัช ทัณตแพทย์ ที่มิได้ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว พ.ศ.2559

32 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2553

33 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

34 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุมกรรมการมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2560

35 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอัตราเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการหรืออนุกรรมการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2553  พ.ศ.2556

36 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามระเบียบหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2558

37 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2559

38 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

39 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แบบสัญญาอนุญาตให้ พนง. ไปศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย แบบสัญญาค้ำประกัน  และแบบหนังสือรับสภาพหนี้และผ่อรนชำระ ฯ

40 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินการในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2560

41 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการใช้เงินสำรอง

42 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

43ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

44 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน

45 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยในระหว่างการไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย

 

การพัสดุ และทรัพย์สิน

01 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554

02 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558

03 ระเบียบฯ ว่าด้วยรถส่วนกลาง พ.ศ.2558

04 บัญชีท้ายระเบียบรถส่วนกลาง

05 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง พ.ศ.2559

06 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้และอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้รถส่วนกลาง พ.ศ.2559

07 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้เช่าหรือให้ใช้อสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

08 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และเชื้อเพลิงชนิดอื่นสำหรับรถส่วนกลาง พ.ศ.2560

09 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ การให้เช่าให้ใช้ทรัพย์สิน

 การบริหารงานบุคคล

01 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554

02 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

03 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

04 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

05 บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (แก้ไขครั้งที่ 1)

06 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

07 ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

08 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2557

09 ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การค้ำประกันและการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

10 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสัญญารายปี พ.ศ. 2555

11 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด วันหยุดประจำสุดสัปดาห์และวันหยุดอื่นของมหาวิทยาลัย

12 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มคุณวูฒิและการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

13 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

14 ระเบียบฯ หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติในการอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน ที่อยู่ระหว่างลาไปศึกษา ฝีกอบรม มาปฎิบัติงานนอกเวลาปฎิบัติงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ.2560

15 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนตำแหน่ง การเปลี่ยนตำแหน่งและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน พ.ศ.2559

16 ระเบียบฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

17 ระเบียบฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

18 ระเบียบฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

19 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

20 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

21 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

22 ประกาศ กบค เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน พ.ศ.2559

23 ประกาศ กบค เรื่อง การกำหนดตำแหน่งที่เทียบเท่า หลักเกณฑ์การเทียบระดับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ในการแต่งตั้ง บรรจุใหม่ เป็นพนักงานมหาวิทาลัย พ.ศ.2559

24 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการปรับเงินเดือนประจำปี 2559

25 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2560

26 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและสนับสนุน เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

27 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

28 ข้อบังคับฯ ว่าด้วบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2556

29 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2556

30 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

31 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ชำนาญงาน – ชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2559

32 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

33 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลัง 5 ปี พระราชบัญญัติมหาวิทยาบัยนวมินทราธิราช 2553 ใช้บังคับ

34 เกณฑ์การประเมินทักษะเพื่อการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน

35 ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

36 ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

37 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิาราช พ.ศ. 2557

38 ระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

39 ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
40 ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

01 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554

02 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระดับคณบดี และผู้อำนวยการ สถาบัน ศูนย์  พ.ศ.2554

03 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2554

04  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑื และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2554

05 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ.2554

06 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

07 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

08 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

01 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2554

02 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

03 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2556

04 ระเบียบฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี รองหัวหน้าสำนักงานฯ พ.ศ.2555

05 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา การพ้นจากตำแหน่ง และการบริหารงานของคณบดีหรือผู้อำนวยการ พ.ศ.2554

06 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การพ้นจากตำแหน่ง และการสรรหาคณบดีหรือผู้อำนวยการ พ.ศ.2557

สภาอื่นๆ และคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย

01 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

02 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

03 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

04 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

05 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2556

การศึกษา วิชาการ และนักศึกษา

01 ช้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2554

02 ช้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557

03 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2554

04 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554

05 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560

06 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.2557

07 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

08 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2554

09 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2558

10 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่น พ.ศ.2557

11 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดให้มีการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาและกำหนดชื่ออนุปริญญาและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557

12 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557

13 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2556

14 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา การรับรองคุณภาพสถาบัน และการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ พ.ศ.2558

15 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง บัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2560

16 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการโอน การเทียบโอน การย้ายคณะของนักศึกษา พ.ศ.2559

17 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ.2559

18 ประกาศสภาวิชาการ เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ.2559

19 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนและอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา พ.ศ.2561

19 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและส่วนที่เกี่ยวข้อง

20 ประกาศสภาวิชาการ เรื้่อง แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุงและการปิดหลักสูตร พ.ศ.2559

21 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2556

22 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ ปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ.2554

23 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ ปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ.พ.ศ.2560

24 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557

25 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556

26 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้ง ผศ.พิเศษ รศ.พิเศษ ศ.พิเศษ พ.ศ.2560

วิจัย

01 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ.2557

02 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงิน การทำสัญญา และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย พ.ศ.2558

03 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2558

04 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือหรือตำราเผยแพร่งานวิจัย พ.ศ.2558

05 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดทำคำของบประมาณโครงการวิจัย พ.ศ.2558

06 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ พ.ศ.2558

07 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บรักษาเงิน การรับและจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย พ.ศ.2558

08 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการรับงานวิจัย สัดส่วนของเงินส่วนแบ่ง อัตราส่วนค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน จากทุนวิจัยภายนอก พ.ศ.2559

09 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.2558

10 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ การให้ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. 2559

11 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การเก็บรักษาเงิน การรับและจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

12 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ฯ เรื่อง อัตราค่าบริการการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับรองจากกคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ.2559

13 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560

บริการวิชาการ

01 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556

02 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการจัดสรรรายได้ การรับเงิน ในการบริหารทางวิชาการ พ.ศ.2559

กิจกรรมนักศึกษา

01 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558

02 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2559

03 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ การจัดหาพัสดุในกิจกรรมนักศึกษา

04 ประกาศ เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมนักศึกาษา และผลการประเมินการจัดกิจกรรมนักศึกษา

05 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และหลักฐานการเบิกจ่าย

06 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการทดรองจ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2560

อื่นๆ

01 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2556

02 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

03 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกกรรมการกองทุนเฉพาะส่วน พ.ศ.2557

04 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2558

05 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2558

06 ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ.2558

07 ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ.2558

08 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและการบริหารหนี้ค้างชำระของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล พ.ศ.2561

09 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ตราสัญลักษณ์ประจำส่วนงาน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2561

 

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:pr@nmu.ac.th