ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย

 

AW_Logo NMU

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเป็นตราสัญลักษณ์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ตามแบบของกรุงเทพมหานคร ด้านบนเป็นคำอักษรภาษาบาลี คำว่า “วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฏฺฐา” แปลว่า “การเกิดปัญญาประเสริฐกว่าเกิดสิ่งใด ๆ” ด้านล่าง เป็นอักษรไทย คำว่า “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเขียวเข้ม

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

ปรัชญา “วิชฺชา อุปฺปตตํเสฏฺฐา (วิชชา อุปปะตะตัง เสฏฐา)” หมายถึง การเกิดปัญญาประเสริฐกว่าเกิดสิ่งใด ๆ
ปณิธาน ภูมิปัญญาแห่งเมือง
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยคุณธรรม ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง และเครือข่ายการพัฒนาเมือง
พันธกิจ จัดการศึกษา พัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของเมือง
อัตลักษณ์ มีคุณธรรม (จิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ พอเพียง)
เอกลักษณ์ ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง
ค่านิยมองค์กร N M U (N : Networking , M : Morality , U : Urban Development)

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ต้นโมกหลวง

ต้นโมกหลวง ชื่อวิทยาศาสตร์ Holarrhena pubescens , Holarrhenaantidysenterica

เป็นไม้พุ่มผลัดใบขนาดกลาง ดอกสีขาว ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีดอกเต็มต้นสวยงาม มีกลิ่นหอม เปลือก ต้น ผล และเมล็ดมีสรรพคุณเป็นยา โดยพบสารอัลคาลอยด์ หลายชนิดเช่น Conessine , Kurchine และ Kurchicine เนื้อไม้มีความเหนียว สีขาวละเอียด นิยมใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ เช่น หวี ตู้ โต๊ะ กรอบรูป

ความหมายเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย

  • เป็นไม้ยืนต้น รูปทรงสง่างาม เปรียบได้กับความมั่นคง ยั่งยืน และความสง่างามของสถาบัน
  • ดอกสีขาวเต็มต้น มีกลิ่นหอมขจรขจาย เปรียบได้กับผู้ทรงภูมิปัญญา และความมีชื่อเสียงของสถาบัน
  • เปลือก ต้น ผล และเมล็ด มีสารหลายชนิดที่มีสรรพคุณทางยา เปรียบได้กับองค์ความรู้และบัณฑิต ซึ่งเป็นผลผลิตของสถาบัน สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้นานัปการ

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เห็นชอบให้ “ต้นโมกหลวง” เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

 

 

ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย

 

AW_Logo NMU AW_Logo NMU