ติดต่อเรา

ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง

LOCATION

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

PHONE

โทร: 02 244 3846–7

E-MAIL

pr@nmu.ac.th
logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.