logo NMU

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    

    กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

อ่านต่อ

กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี

20 พ.ค. 2565 - นางอรพิน สุขสองห้อง หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี กล่าวเปิด "กิจกรรม Big Cleaning Day" สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย โดยบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีทุกฝ่าย ร่วมกันทำความสะอาด จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี ห้องทำงาน และพื้นที่ส่วนกลาง ตามหลักการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (5ส.) ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 - 8 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์

ขอแสดงความยินดี 👏 นายแพทย์ศักดิธัช อิทธิพิสิฐ บัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตร์ฯ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

🏅 ผลงานวิจัย เรื่อง The Real-World Characteristics of Gender-Affirming Hormonal Use Among Transgender People in Thailand ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร SEXUAL MEDICINE ระดับนานาชาติ Q1

การให้บริการทดสอบของห้องปฏิบัติการบริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด

เปิดดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว และหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวชนิด N95 โดยใช้เครื่องมือทดสอบที่ทันสมัยและครบทุกการทดสอบตามมาตรฐาน มอก 2424-2562 สำหรับหน้ากากอนามัย และ มอก 2480-2562 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวชนิด N95

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 7)

เปิดรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2565

ปฏิทินกิจกรรม

25

May
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to make you difference
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to make you difference 👨‍🏫

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการธุรกิจการบิน" เรื่อง How to make you difference

📅 ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
⏰ เวลา 13.00 - 16.00 น.

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีแนวทางและทักษะในการปรับบุคลิกภาพของตนเอง เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงการนำความรู้ไปพัฒนาตนเองสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

Link ลงทะเบียน : คลิ๊กที่นี้
Link ประชุม        : คลิ๊กที่นี้
27

May
โครงการอบรม เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ 📃🌏
โครงการอบรม เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ 📃🌏

บรรยายโดย อ.นพ.วิวัฒน์ รอดประเสริฐ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)
📅 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
⏰ เวลา 10.00 - 12.00 น.

30

May
Quality Meeting | Risk Base Thinking
1

June
ประชุมวิชาการฯ เรื่อง วิธีการเขียนตำรา+หนังสือ📖
ประชุมวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
เรื่อง วิธีการเขียนตำรา+หนังสือ 📖
📍 การพิมพ์เอกสารและตำรา
📍 การอ้างอิงและบรรณานุกรม
📍 ประกาศสนับสนุนเงินทุนตำราและหนังสือ
📍 แนวทางการปฏิบัติขอรับการสนับสนุน โครงการตำราวชิรพยาบาล

โดยวิทยากร
รศ.จิราภรณ์ ศรีอ่อน
คุณปิยะนันท์ ชัยศิริพานิช

ผู้ดำเนินรายการ
คุณปภาวรินทร์ กันยารัตน์

⏰ ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ประชุมด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

6

June
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย 🔬
Human Research Protection: HRP

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -  27 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทางเว็บไซต์ www.nmu.ac.th วันที่ 2 มิถุนายน 2565
สนใจสมัคร คลิ๊ก!

อบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet
📅 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
⏰ เวลา 08.00 - 16.00 น.

☎ สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สนธ. โทร.3928

6

June
PDPA: กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Quality Meeting | PDPA: Personal Data Protection Act

หัวข้อเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
วิทยากร อ.วรเทพ สุนทรโสภณ
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ผู้สนใจทุกท่าน สามารถเข้าร่วมรับฟังในระบบ WEBINAR


ดูปฏิทินทั้งหมด
logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.