logo NMU

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    

    กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

อ่านต่อ

พิธีเปิดป้ายสถาบันภาษาจีนและการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 มี.ค. ที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล พร้อมด้วย นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายหู จื้อผิง รองผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ(Center for Language Education and Cooperation:CLEC) กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน และว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกันทำพิธีเปิดป้ายสถาบันภาษาจีนและการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ จากนั้นสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ทำพิธีเจิมป้ายสำนักงาน CLEC บริเวณชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า พิธีเปิดป้ายสถาบันภาษาจีนและการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ ซึ่งถือว่าเป็นความสัมพันธ์สูงสุดระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน ที่นับตั้งแต่ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ได้มาประชุมที่เอเปค ซึ่งตรงนี้ก็มีนโยบายสนับสนุนอาชีวะสู่เวทีโลก ประเทศไทยได้ขานรับนโยบายนี้อย่างดียิ่งในการเปิดเรื่องเศรษฐกิจด้วยอาชีวะ อาชีวะถือว่ามีความสำคัญ การที่จะสร้างบ้านสร้างเมือง สร้างความมั่งคั่งความร่ำรวยด้วยการเรียนการศึกษาอาชีวะ เพราะอาชีวะมีการเรียนการศึกษาครบทุกมิติในเรื่องเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวโรงแรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตรงนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อตอบโจทย์กับสังคมในเวทีโลก ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมการเรียนการศึกษาด้านอาชีวะถือว่าเป็นอันดับ 1 ของโลก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยเราจะต้องร่วมมือกับประเทศจีนเพื่อทำให้เด็กไทยได้รับการเรียนการศึกษาที่จะประกอบสัมมาอาชีพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จให้เกิดความมั่งคั่งความร่ำรวยด้วยมืออาชีวศึกษา และวันนี้นี้ที่ได้มีพิธีเปิดป้ายสถาบันแห่งนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี เป็นสัญลักษณ์ที่ดี เป็นการเริ่มต้นที่ดี เป็นการนับหนึ่งที่ดี ซึ่งบุคลากรทุกคนก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียนการศึกษาอาชีวะให้เดินหน้าต่อไป

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศวันสำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิตใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติกล่าวโอวาทและเป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศฯ แก่บัณฑิตใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทพยาบาลกับความคาดหวังของกรุงเทพมหานคร” ณ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กิจกรรมปัจฉิมนิเทศวันสำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิตใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกอบด้วยให้ความรู้ และให้แนวคิดในการสร้างแรงบันดาลใจ โดยพูดถึงปัญหาเรื่องสาธารณสุขเป็นเรื่องใหญ่ของกรุงเทพฯ เนื่องมาจาก กทม. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการรักษาพยาบาลปฐมภูมิ รวมถึงศูนย์สาธารณสุข 69 แห่ง โรงพยาบาล 11 แห่ง และมหาวิทยาลัย 1 แห่ง ซึ่งต้องการบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ปัจจุบันเรายังขาดบุคลากรทางการแพทย์อยู่พอสมควร การมีสถาบันพยาบาลจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง สำหรับทาง กทม. หน้าที่หลักคือการดูแลบุคลากรเหล่านี้ให้เขามีความสุขในชีวิต เชื่อว่าถ้ามีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน เขาเหล่านั้นจะมาดูแลประชาชนได้ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอเชิญสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

โดย Thailand Toray Science Foundation (TTSF) มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย Target Research Interesting Group (TRIG)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย Target Research Interesting Group (TRIG)

ม.มหิดล เชิญรับฟังบรรยาย หัวข้อ "Open. Connect. Balance. เพื่อเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้มแข็ง"

Facebook Live: Opinter Mahidol ⏰ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เรื่อง "การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564" โดย ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธนันดา ตระการวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ปฏิทินกิจกรรม

1

April
🎓 ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

2

April
👨‍🎓ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

5

April
👩‍🎓 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564
ดูปฏิทินทั้งหมด
logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.