ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

16/11/2021


  • กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับพระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

  • ปัจจุบันมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 7 ส่วนงาน คือ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  วิทยาลัยพัฒนามหานคร และวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โดยมีศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ เป็นอธิการบดี ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมาจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งได้ถือกำเนิดเมื่อวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2455 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวทรงสละทรัพย์สินส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินและสร้างโรงพยาบาลวชิรพยาบาลพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นสาธารณสถานในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ ส่วนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มาจากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ซึ่งเป็นสถานศึกษาด้านการพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือกำเนิดจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาล ที่ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497

 

  • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เน้นการจัดการศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของเมือง  การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์เขตเมือง และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของกรุงเทพมหานคร ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง และเครือข่ายการพัฒนาเมือง และ การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งเมือง (City University) อันดับ 1 ในอาเซียน” ภายในปี พ.ศ. 2569

 

 ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ค่านิยมองค์กร

 

ปรัชญา                “วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฏฐา (วิชชา อุปปะตะตัง เสฏฐา)” หมายถึง การเกิดปัญญาประเสริฐกว่าสิ่งใด ๆ

ปณิธาน                     ภูมิปัญญาแห่งเมือง

วิสัยทัศน์                   ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง

พันธกิจ                    จัดการศึกษา สร้างงานวิจัยนวัตกรรม ให้บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                     ที่ตอบสนองความต้องการของกรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศ

อัตลักษณ์                  จิตสาธารณะ

เอกลักษณ์                 ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง

ค่านิยมองค์กร             N M U – V I P

                         N: Networking for Societal contribution หมายถึง สร้างเครือข่ายเพื่อการทำประโยชน์ให้สังคม

                         M: Management by Fact หมายถึง การรบริหารงานด้วยข้อมูลจริง

                         U: Ultimate Goal for Customers หมายถึง การมุ่งเน้นความสำเร็จต่อลูกค้า (ผู้รับบริการ)

                         V: Visionary Leadership หมายถึง การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

                          I: Managing for Innovation หมายถึง การจัดการเพื่อนวัตกรรม

                          P: Valuing People หมายถึง การให้ความสำคัญกับบุคลากรlogo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.