หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะ วิทยาลัย

20/12/2021

สำนักงานอธิการบดี

        สำนักงานอธิการบดีจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

                1.    หลักสูตรมหานคร                2.    หลักสูตรผู้นำเมือง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

                คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเปิดสอนทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่ 

       

                        ระดับปริญญาตรี   

                                1. สาขาวิชาแพทยศาสตร์

                                2. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

                                3. สาขาวิชารังสีเทคนิค       


คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

               คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่  
                        ระดับปริญญาตรี   
                                1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

                        ระดับปริญญาโท  
                                1. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพเปิดสอนทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่        

                        ระดับปริญญาตรี   

                                1. สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย

                                2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด

                                3. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล


วิทยาลัยพัฒนามหานคร

            วิทยาลัยพัฒนามหานครเปิดสอนทั้งหมด 2 สาขาวิชา ได้แก่        

                        ระดับปริญญาตรี   

                                1. สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

                     

                                2. สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง


วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

            วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองเปิดสอนทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่        

                        ระดับปริญญาตรี

                                1. สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

                                2. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง

                                3. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.