คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

doctor
รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์

อธิการบดี | 📧 anan@nmu.ac.th

doctor
นางวราภรณ์ สีหนาท

รองอธิการบดี | 📧 varaporn@nmu.ac.th

doctor
รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์

รองอธิการบดี | 📧 pongsak@nmu.ac.th

doctor
รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวธงชัย

รองอธิการบดี | 📧 manutham@nmu.ac.th

doctor
. . .

.

doctor
นางศิรินทร์ ณ ระนอง

ผู้ช่วยอธิการบดี | 📧 sirin@nmu.ac.th

doctor
รองศาสตราจารย์ธนันดา ตระการวนิช

ผู้ช่วยอธิการบดี | 📧 thananda@nmu.ac.th

doctor
นางสาวอัมพา สุวรรณศรี

ผู้ช่วยอธิการบดี | 📧 ampasuwannasri@gmail.com

doctor
นางสุรีย์ วาดเขียน

ผู้ช่วยอธิการบดี | 📧 suree.w@nmu.ac.th

doctor
รองศาสตราจารย์กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท

ผู้ช่วยอธิการบดี | 📧 kanibhatti@nmu.ac.th

doctor
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐา ทรัพย์เย็น

ผู้ช่วยอธิการบดี | 📧 chettha@nmu.ac.th

doctor
นายกวิน สิริกวิน

ผู้ช่วยอธิการบดี | 📧 kwin.sir@nmu.ac.th

doctor
นายธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี | 📧 teeraset@nmu.ac.th

doctor
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 📧 Jakravoot@nmu.ac.th

doctor
รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 📧 boontiva@nmu.ac.th

doctor
รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 📧 wanchai.m@nmu.ac.th

doctor
รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 📧 rat@nmu.ac.th

doctor
รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 📧 thanatip@nmu.ac.th

doctor
นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 📧 pakorn0001@nmu.ac.th

doctor
นางอรพิน สุขสองห้อง

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 📧 orapin.suk@nmu.ac.th

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.