สำนักงานอธิการบดี

________________________________________
16/11/2021

    

    สํานักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ การเงิน การคลัง งบประมาณ พัสดุ ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทะเบียนนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ นิติการ การติดตามประเมินผล การประกันคุณภาพ การส่งเสริมการวิจัย และการจัดทํารายงานประจําปีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการ การวิจัย การบริการ วิชาการแก่สังคม งานกิจการนักศึกษา ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กีฬา ค่านิยมอันดีงามของไทยและวัฒนธรรมองค์กร และภาระหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยสํานักงานอธิการบดีแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 11 ฝ่าย มีหน้าที่ ดังนี้

(1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 


มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานสารบรรณงานประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ งานดูแลอาคารสถานที่ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสํานักงานมอบหมาย

(2) ฝ่ายการคลัง


มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานการเงิน งานงบประมาณ งานบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสํานักงานมอบหมาย

(3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์ งานพัฒนาบุคลากร รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสํานักงานมอบหมาย

(4) ฝ่ายนิติการ 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานยกร่างข้อบังคับและระเบียบ งานตรวจร่างข้อบังคับระเบียบ กฎ และสัญญาต่าง ๆ งานการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ งานคดีและวินัย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสํานักงานมอบหมาย

(5) ฝ่ายวิชาการ 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการ งานทรัพยากรการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน งานตําแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสํานักงานมอบหมาย

(6) ฝ่ายยุทธศาสตร์ 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานวางแผนพัฒนา งานประกันคุณภาพการศึกษางานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสํานักงานมอบหมาย

(7) ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานกิจกรรมนักศึกษา งานสวัสดิการและการให้บริการนักศึกษา งานสภานักศึกษา งานส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสํานักงานมอบหมาย

(8) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานระบบเครือข่าย งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสํานักงานมอบหมาย

(9) ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริมการวิจัย งานวิเคราะห์ ติดตามประเมินผลโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย งานพิจารณาการให้ทุนวิจัย งานประสานความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งานให้คําปรึกษาโครงการวิจัย งานบริการฝึกอบรมด้านการวิจัย งานทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสํานักงานมอบหมาย

(10) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนนักศึกษา งานรับนักศึกษางานทะเบียนประวัตินักศึกษา งานทะเบียนวิชาเรียน งานประมวลผลการศึกษา งานวัดผลการศึกษา งานสถิตินักศึกษางานบริการข้อมูลการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสํานักงานมอบหมาย

(11) ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างบํารุงรักษาอาคารและพัสดุกลาง 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง งานบริหารโครงการก่อสร้างงานบํารุงรักษาอาคารสถานที่ และบริหารงบประมาณด้านการก่อสร้างและพัสดุ ยกเว้นงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสํานักงานมอบหมาย


ติดต่อสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์
โทร: 02 244 3846

Email
saraban-oop@nmu.ac.th

Website

https://president.nmu.ac.th/

Facebook
-

Youtube
-


logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.