สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

________________________________________
16/11/2021

รู้จักสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

OFFICE OF NAVAMINDRADHIRAJ UNIVERSITY COUNCIL

  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553 ขึ้นและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 จึงมีผลบังคับใช้เป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร” ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป โดยมีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับของกรุงเทพมหานคร ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกมารับใช้สังคม กรุงเทพมหานคร และประเทศชาติอย่างแท้จริง

        ต่อมาปี 2556 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร” เป็น “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ตามความในพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2556ตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553 ได้บัญญัติให้มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้

 (1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 (2) สำนักงานอธิการบดี

 (3) คณะ

 (4) วิทยาลัย

 (5) สถาบัน

 (6) ศูนย์

         สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานลำดับที่ 1 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติฯ มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในงานเลขานุการและงานสารบรรณ งานตรวจสอบภายใจ รวมทั้งสนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย มีหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส่วนงาน


_________________________________________________________________________________________________


ติดต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เลขที่ 3 ชั้นที่ 7 สำนักงานอธิการบดี (วังสามเสน)

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์

0 2244 3929

Email
council@nmu.ac.thเว็บไซต์
https://sites.google.com/view/ouc-nmu/home


Facebook

-

Youtube
-

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.