ข้อมูลพื้นฐาน

17/03/2022

ข้อมูลพื้นฐาน

        O1    โครงสร้างองค์กร

        O2    ข้อมูลผู้บริหาร

        O3    อำนาจหน้าที่

        O4    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

                         แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567)   

                         แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569)   

        O5    ข้อมูลการติดต่อ

        O6    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

การประชาสัมพันธ์

        O7    ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

        O8    Q&A

        O9   Social Network

                             Facebook 

                             Instagram

                             Twitter

                             TikTok

                             Youtube        

                    

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.