การบริหารเงินงบประมาณ

17/03/2022

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        O18    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        O19    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

        O20    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        O21    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

        O22    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

        O23    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

​                             สำนักงานอธิการบดี และส่วนงานอื่นๆ
                        คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

        O24    รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (ใบสั่งจ้าง)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (ใบสั่งซื้อ)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (สัญญาซื้อจ้าง)

                            รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)  

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (สัญญาซื้อจ้าง)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง (ใบสั่งจ้าง)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง(ใบสั่งซื้อ)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 วิทยาลัยพัฒนามหานคร (ใบสั่งจ้าง)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 วิทยาลัยพัฒนามหานคร (ใบสั่งซื้อ)            

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 สำนักงานอธิการบดี (ใบสั่งจ้าง)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 สำนักงานอธิการบดี (ใบสั่งซื้อ)                        

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 สำนักงานอธิการบดี (สัญญาจ้าง)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 สำนักงานอธิการบดี (สัญญาเช่า)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 สำนักงานอธิการบดี (สัญญาซื้อขาย) 

                        ปัญหา อุปวรรค และข้อเสนอแนะ                                      

                                    ​

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.