การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

24/03/2023

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         O23    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
เลือก เมนูย่อย "นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1HBwEem2JXgVCPx8k_Dr1Gaq0hJ0ENOQf/view
2566


        O24    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
เลือก เมนูย่อย "การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1yMM6WUTzvA2UIXTiwgfhj6YmXbamm7JV/view
2566


        O25    หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
เลือก เมนูย่อย "หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล"

หรือ https://hr.nmu.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80
%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a
2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-ita-2023/

2566


        O26    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี​

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
เลือก เมนูย่อย "หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1g9D6Bv9uv8O
A0BKSPDiPtpsWOCRU9G3x/view

2566
logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.