การป้องกันการทุจริต

24/03/2023

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

        O31    นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
เลือกเมนู "นโยบาย No gift policy"
เลือกกล่องเมนู "นโยบาย No gift policy"

หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ0Yjk1OTVhZWU5YzgwYWJkOTZiOTJj
2566


        O32    การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
เลือกเมนู "นโยบาย No gift policy"
เลือกกล่องเมนู "การสร้างวัฒนธรรม No gift policy"

หรือ https://drive.google.com/file/d/11Lclnt_6dsGi-ThjK-pM8bLWM2WfFm7Z/view?usp=share_link
2566


        O33    รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy​

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
เลือกเมนู "นโยบาย No gift policy"
เลือกกล่องเมนู "รายงานผลตามนโยบาย No gift policy"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1OFPfIIFP57vyymn
CNPe68ukUmkS4uRXC/view

2566


ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

        O34    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
เลือกเมนู "การบริหาร" เลือกเมนู "การดำเนินงาน" 
เลือกกล่องเมนู "การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1g3YQcL3AGpcdH_su6LnyQvda9wjnuxjQ/view
2566


        O35    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
เลือกเมนู "การบริหาร" เลือกเมนู "การดำเนินงาน"
เลือกกล่องเมนู "การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1qQZqS_AJSKsLlHKWVg9XGu5tm4tKRirK/view
2566


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

        O36    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1AVwnYXPHpOev-lOttKuwySOutZzY9FKR/view
2566


        O37    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1EjyXoQDy2GN8xWB9RIKVIfYGbTXEqAWJ/view
2566


        O38    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "รายงานผลการดำเนนการป้องกันการทุจริตประจำปี"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1hSoCBf28sKWpYXU4YA0IMA_4o0pPjZTW/view
2566


มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

      O39    ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" และ "ประชาชน"
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม"

หรือ https://law.nmu.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/01-
%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A
%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%
E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%
E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%
B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%
A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%
E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%
B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%
A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0
%B8%A2%E0%B8%98.pdf

2566


       O40    การขับเคลื่อนจริยธรรม

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "การขับเคลื่อนจริยธรรม"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1WtF3LuvqJ-R9xPw1VVuqSKWBiHxtPYeA/view
2566


       O41    การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1jfo9sVdZZ4JekrO5Lt4tE7p-4S-OxurV/view
2566


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

       O42    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" และ "ประชาชน"
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1yBssCXpjWMTXFPOJI4UaOOYfYd5pcfFT/view
2566


        O43    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร"
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน"


หรือ https://drive.google.com/file/d/1lEevRC4gxVCXI1dUWYtYExWSko3Datqh/view
2566logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.