การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2023

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

        O1    โครงสร้างองค์กร                

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร."
เลือก เมนูย่อย "โครงสร้างองค์กร"
URL: https://www.nmu.ac.th/content/61929aa96ef8e241cfa7e9c2?lang=th&cate=personnel

หรือคลิกที่นี่
2566

        O2    ข้อมูลผู้บริหาร

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "การบริหาร"
เลือก เมนูย่อย "คณะผู้บริหาร"

หรือ https://www.nmu.ac.th/content/624b9d686381903a9ac376b8?lang=th&cate=collegian
2566

        O3    อำนาจหน้าที่

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร."
เลือก เมนูย่อย "อำนาจหน้าที่"

หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ5ZTkyMGFiMDA0ZDc0NmJjZjU2MWVh
2566


        O4    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

                         แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2566                       

                         แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)   

                         แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569)   

รายการ
รายละเอียด
ปี


แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th 

1.เลือกกลุ่ม “ประชาชน” 

2.เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้" 

3.เลือกเมนูย่อย“e-Book” 

4.เลือกหนังที่ต้องการดู แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2566หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/attach/5/แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/attach/5/643

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569)หรือ https://www.nmu.ac.th/content/625e24beb4fa5b3b7e787197

2566


        O5    ข้อมูลการติดต่อ

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
 เลือกเมนู "ติดต่อเรา" 

หรือเข้าได้ที่ URL : https://www.nmu.ac.th/contact-us?cate=general&lang=th 
2566


        O6    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

รายการ
รายละเอียด
ปี
​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม “ประชาชน” เลือกเมนู "กฎหมายมหาวิทยาลัย"
คลิกตรงคำว่า “คลิกเลย” 

หรือ https://law.nmu.ac.th/?page_id=1215
2566


ประชาสัมพันธ์

        O7    ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ
รายละเอียด
ปี
​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม “ประชาชน” เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกเมนูย่อย “ข่าวประชาสัมพันธ์” 

หรือ https://www.nmu.ac.th/news?lang=th&newsType=PUBLIC_RELATIONS&cate=COLLEGIAN
2566


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

        O8    Q&A

รายการ
รายละเอียด
ปี
Q&A
​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
กรอกชื่อ และกด “เริ่มการสนทนา” 

หรือ https://www.nmu.ac.th/
2566


        O9   Social Network

                             Facebook 

รายการ
รายละเอียด
ปี
Facebook
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน Facebook

หรือ https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity/
2566


                             Instagram

รายการ
รายละเอียด
ปี
Instagram
​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน Instagram


หรือ https://www.instagram.com/navamin.u/
2566


                             Twitter

รายการ
รายละเอียด
ปี
Twitter
​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน Twitter


หรือ https://twitter.com/Navamindradhir1
2566


                             TikTok

รายการ
รายละเอียด
ปี
TikTok
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน TikTok

หรือ https://www.tiktok.com/@navamindradhiraj_nmu
2566


                             Youtube       

รายการ
รายละเอียด
ปี
Youtube
​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน Youtube

หรือ https://www.youtube.com/channel/UC90NXcUPTeqqlHu-fxvGhDg
2566


        O10   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร."
เลือก เมนูย่อย "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1b2wP1wH8PfSkQTGUKoRx5Ug63QJ1ItYC/view
2566การบริหารงาน

การดำเนินงาน

    O11    แผนดำเนินงานประจำปี

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร."
เลือก เมนูย่อย "การบริหาร"  ​เลือกเมนู "การดำเนินงาน"
เลือกหัวข้อ "แผนการดำเนินงานประจำปี"

หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ0Yjk0MDlhZWU5YzgwYWJkOTZiOTI4
2566

    O12    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร."
เลือก เมนูย่อย "การบริหาร"  เลือกเมนู "การดำเนินงาน"
เลือกหัวข้อ "รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน"

หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ0Yjk0MTJhZWU5YzgwYWJkOTZiOTI5
2566

    O13   รายงานการดำเนินงาน ประจำปี            

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร."
เลือก เมนูย่อย "การบริหาร"  เลือกเมนู "การดำเนินงาน"
เลือกหัวข้อ "รายงานการดำเนินงาน ประจำปี"

หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ0Yjk0MWNhZWU5YzgwYWJkOTZiOTJh
2566


การปฏิบัติงาน

    O14    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "นักศึกษาปัจจุบัน" "บุคลากร" ​ หรือ
 "ประชาชน"
เลือกเมนู "วิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ"
เลือกเมนูย่อย "คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน"

หรือ https://sites.google.com/nmu.ac.th/hr-nmu-service/%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
2566


    O15   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "นักศึกษาปัจจุบัน"
เลือกเมนู "วิจัยและนวัตกรรม"
เลือก เมนูย่อย "คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ"

หรือ https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp
2566


    O16    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "นักศึกษาปัจจุบัน"
เลือกเมนู "การบริการวิชาการ"
เลือก เมนูย่อย "ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1tfPJZM4yi9UBp1KtS3HiEyLksZNLMGvH/view
2566


    O17    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "นักศึกษาปัจจุบัน"
เลือกเมนู "การบริหาร" เลือกเมนู "การดำเนินงาน"
เลือก เมนูย่อย "รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1wGH-x0SIINLiRBWe7zHKBu8PKCnsFztH/view
2566


    O18    E - Service

                  1. Vajira Mobile Application

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร."
เลือก เมนูย่อย "การบริหาร"  เลือกเมนู "การดำเนินงาน"
เลือกหัวข้อ "แผนการดำเนินงานประจำปี"

หรือ https://www.vajira.ac.th/content/64818d9ab397752d51723052
2566


                  2. ระบบสมัครงาน

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "ประชาชน"
เลือกเมนู "ร่วมงานกับ นมร." เลือกเมนู "สมัครงาน"
เลือก เมนูย่อย "ระบบรับสมัครงานออนไลน์"

หรือ https://jobs.nmu.ac.th/
2566


                    3. ระบบบริการการศึกษา (REG NMU)

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "นักศึกษาปัจจุบัน"  เลือกเมนู "วิจัยและนวัตกรรม"
เลือก เมนูย่อย "คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ"

หรือ https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp
2566


การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        O19    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" หรือ "ประชาชน"
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือก เมนูย่อย "แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ"

หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1wPsoeJB9RIEQJMxXwY6wPp-ENS0bKGUI
2566


        O20   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

                      เว็บไซต์การจัดซื้อ - จัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" และ "ประชาชน"
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือก เมนูย่อย "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง"

หรือ https://gov.nmu.ac.th/
2566


        O21    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" หรือ "ประชาชน"
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือก เมนูย่อย "สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน"

หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1aZC9klE52umziOP6gO9JarLrQN8edhfX
2566


        O22    รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" หรือ "ประชาชน"
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือก เมนูย่อย "รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี"

หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1X-m1wio-QlwG4aTwEKn-oYRXJtoXS8at
2566


ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ   

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" หรือ "ประชาชน"
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือก เมนูย่อย "ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

หรือ https://drive.google.com/drive/folders/177OK7Gs6kMwpgXnJBIUD7w1CT29-QL2H
2566


                               


                                      ​


การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         O23    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
เลือก เมนูย่อย "นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1HBwEem2JXgVCPx8k_Dr1Gaq0hJ0ENOQf/view
2566


        O24    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
เลือก เมนูย่อย "การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1yMM6WUTzvA2UIXTiwgfhj6YmXbamm7JV/view
2566


        O25    หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
เลือก เมนูย่อย "หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล"

หรือ https://hr.nmu.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80
%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a
2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-ita-2023/

2566


        O26    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี​

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
เลือก เมนูย่อย "หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1g9D6Bv9uv8O
A0BKSPDiPtpsWOCRU9G3x/view

2566
การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        O27    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" หรือ "ประชาชน"
เลือกเมนู "การบริการวิชาการ"
เลือก เมนูย่อย "แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ"

หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjI2N2E0NDM2YmUyMjM1YWUwYmEwM2Ji
2566


        O28    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกล่องเมนู "ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ"

หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrCuwhfMV-9aFtvz8FsAawbQb6AmrRtzVXQgr5O0nH-kfRag/viewform
2566


        O29    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" และ "ประชาชน"
เลือกเมนู "การบริการวิชาการ"
เลือกกล่องเมนู "ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1QBfwd
BxqhfpKtBBHyt14zzweThy-0RW1/view

2566


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        O30    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" และ "ประชาชน"
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม"

หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ0Yjk1OTVhZWU5YzgwYWJkOTZiOTJj
2566
การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

        O31    นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
เลือกเมนู "นโยบาย No gift policy"
เลือกกล่องเมนู "นโยบาย No gift policy"

หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ0Yjk1OTVhZWU5YzgwYWJkOTZiOTJj
2566


        O32    การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
เลือกเมนู "นโยบาย No gift policy"
เลือกกล่องเมนู "การสร้างวัฒนธรรม No gift policy"

หรือ https://drive.google.com/file/d/11Lclnt_6dsGi-ThjK-pM8bLWM2WfFm7Z/view?usp=share_link
2566


        O33    รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy​

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
เลือกเมนู "นโยบาย No gift policy"
เลือกกล่องเมนู "รายงานผลตามนโยบาย No gift policy"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1OFPfIIFP57vyymn
CNPe68ukUmkS4uRXC/view

2566


ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

        O34    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
เลือกเมนู "การบริหาร" เลือกเมนู "การดำเนินงาน" 
เลือกกล่องเมนู "การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1g3YQcL3AGpcdH_su6LnyQvda9wjnuxjQ/view
2566


        O35    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
เลือกเมนู "การบริหาร" เลือกเมนู "การดำเนินงาน"
เลือกกล่องเมนู "การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1qQZqS_AJSKsLlHKWVg9XGu5tm4tKRirK/view
2566


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

        O36    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1AVwnYXPHpOev-lOttKuwySOutZzY9FKR/view
2566


        O37    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1EjyXoQDy2GN8xWB9RIKVIfYGbTXEqAWJ/view
2566


        O38    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "รายงานผลการดำเนนการป้องกันการทุจริตประจำปี"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1hSoCBf28sKWpYXU4YA0IMA_4o0pPjZTW/view
2566


มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

      O39    ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" และ "ประชาชน"
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม"

หรือ https://law.nmu.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/01-
%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A
%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%
E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%
E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%
B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%
A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%
E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%
B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%
A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0
%B8%A2%E0%B8%98.pdf

2566


       O40    การขับเคลื่อนจริยธรรม

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "การขับเคลื่อนจริยธรรม"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1WtF3LuvqJ-R9xPw1VVuqSKWBiHxtPYeA/view
2566


       O41    การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1jfo9sVdZZ4JekrO5Lt4tE7p-4S-OxurV/view
2566


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

       O42    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" และ "ประชาชน"
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1yBssCXpjWMTXFPOJI4UaOOYfYd5pcfFT/view
2566


        O43    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร"
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน"


หรือ https://drive.google.com/file/d/1lEevRC4gxVCXI1dUWYtYExWSko3Datqh/view
2566logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.