นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัย
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัย

           เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ในการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัคร หรือการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ หรือหน้าแบบฟอร์มการสมัครหรือการใช้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เว็บไซต์หรือแบบฟอร์มนั้น อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม ไว้ตามความเหมาะสมในการขอใช้บริการ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเก็บรวบรวมนั้น ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบริการที่ท่านมีความประสงค์จะได้รับจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชโดยตัวอย่างข้อมูล ส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้ 

        1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ อาชีพ ข้อมูลที่ระบุตัวตน ที่ออกโดยราชการ (บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ) ลายมือชื่อ และ/หรือ ภาพถ่าย หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถยนต์ ใบขับขี่ ใบอนุญาตทำงาน ใบมรณะบัตร หนังสือรับรองบริษัท เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ประวัติการผ่านการเกณฑ์ทหาร เอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร หนังสือตรวจลงตรา (VISA) และ/หรือใบตรวจคนเข้าเมือง 

        2) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ของที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล บัญชีผู้ใช้ไลน์ บัญชีเฟชบุ๊ค และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ 

       3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร รายละเอียดการเปิดบัญชีกับธนาคาร สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลค่าใช้จ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ผลตอบแทนปัจจุบัน เงินเดือน ค่าจ้าง รายการเงินได้และเงินหักอื่น ๆ ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

     4) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลตามเอกสารประกอบธุรกรรม (เช่น สัญญา ใบเสร็จ Bank Guarantee หลักค้ำประกัน เอกสารบริษัท)                                                                                                         คลิกที่นี้เพื่ออ่านต่อ

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

                มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้าดูแลพื้นที่ภายในและรอบ ๆ อาคารและสถานที่ เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา บุคลากร กรรมการ ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ผู้มาเยือนและบุคคลใด ๆ ที่เข้ามาในพื้นที่ที่มีการเฝ้าดูแล ทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

            นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ 

                ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ ท่านทราบเมื่อมีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำหนด 

                    1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเก็บรวบรวม 

                มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเก็บรวบรวมภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และภาพทรัพย์สินของท่าน (เช่น ยานพาหนะของท่าน) เมื่อท่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีการสอดส่องดูแลภายในอาคารและสถานที่ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (“ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด”)

                2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาศัยสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

                    มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการบันทึก ถือครอง ปรับ เปลี่ยน แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง จัดเก็บ แยก ปรับปรุง หรือเพิ่มข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ดังต่อไปนี้ 

2.1 ปกป้องคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน 

2.2 ปกป้องอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลาย และ จากอาชญากรรมอื่นๆ 

2.3 สนับสนุนหน่วยราชการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม 

2.4 สนับสนุนการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการ ร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ 

2.5สนับสนุนในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส 

 2.6 สนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นต่อสู้ในการดำเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคดีแรงงาน 

คลิกที่นี้เพื่ออ่านต่อ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเล็งเห็ถึงความสำคัญของการคุ้มครอง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

    มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ตามนิยามที่ระบุด้านล่าง) ของท่าน 

                นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ได้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าในกระบวนการจ้างงานการจ้างบริการหรือการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนั้น มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นผู้สมัครงาน ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์งาน บุคลากรปัจจุบัน อดีตบุคลากร ลูกจ้าง บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ที่ปรึกษาพนักงานภายนอก (Outsourced) พนักงานฝึกงานนักศึกษาฝึกงานบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่นบุคลากรที่เกษียณอายุ ผู้บริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนและ/หรือบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้กับกระบวนการจ้างงาน การจ้างบริการ หรือการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชณสถานที่ประกอบธุรกิจของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชผ่านทางเว็บไซต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ อีเมล การยื่นสมัครงานด้วยตนเอง (Walk-in) ช่องทางไปรษณีย์ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางติดต่อออนไลน์ ตลอดจนช่องทางอื่นใดของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน 

        มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชอาจมีการแก้ไขและ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขและ/หรือปรับปรุงในสาระสำคัญโดยจะมีการระบุวันที่ล่าสุดที่มีการแก้ไขและ/หรือปรับปรุงไว้ที่ด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราชจึงใคร่ขอให้ท่านอ่านอย่างระมัดระวัง และหมั่นตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อศึกษาการแก้ไขและ/หรือปรับปรุงเรื่องที่บริษัทฯ อาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 


คลิกที่นี้เพื่ออ่านต่อ

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.