การบริหารงาน

17/03/2022

แผนการดำเนินงาน

    O10    ​แผนดำเนินงานประจำปี

    O11    ​รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

    O12   รายงานการดำเนินงาน ประจำปี

    O13    ​คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                  1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการตรวจร่างสัญญากรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง              

                    2. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนวินัย                   

การปฏิบัติงาน

    O14    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

    O15    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

    O16    รายงานผลดำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                   1. ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2564

                   2. ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ปี 2564

    O17    E - Service

                  1. Vajira Mobile Application

                  2. ระบบบริการการศึกษา
logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.