การส่งเสริมความโปร่งใส

17/03/2022

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

        O29    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

        O30    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

        O31    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        O32    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

        O33    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.