การส่งเสริมความโปร่งใส

24/03/2023

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        O27    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" หรือ "ประชาชน"
เลือกเมนู "การบริการวิชาการ"
เลือก เมนูย่อย "แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ"

หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjI2N2E0NDM2YmUyMjM1YWUwYmEwM2Ji
2566


        O28    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกล่องเมนู "ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ"

หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrCuwhfMV-9aFtvz8FsAawbQb6AmrRtzVXQgr5O0nH-kfRag/viewform
2566


        O29    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" และ "ประชาชน"
เลือกเมนู "การบริการวิชาการ"
เลือกกล่องเมนู "ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1QBfwd
BxqhfpKtBBHyt14zzweThy-0RW1/view

2566


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        O30    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายการ
รายละเอียด
ปี
​​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม "บุคลากร" และ "ประชาชน"
เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกกล่องเมนู "การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม"

หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ0Yjk1OTVhZWU5YzgwYWJkOTZiOTJj
2566
logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.