ข้อมูลพื้นฐาน

01/11/2023

        🟢 01 โครงสร้างองค์กร

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือก  เมนู "เกี่ยวกับ นมร." เลือก เมนูย่อย "โครงสร้างองค์กร"     
  URL: https://www.nmu.ac.th/content/61929aa96ef8e241cfa7e9c2?lang=th&cate=personnel

คลิก

        🟢 02 ข้อมูลผู้บริหาร

รายการ

รายละเอียด
  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "การบริหาร" ​เลือก เมนูย่อย "คณะผู้บริหาร" 
  
คลิก

        🟢 03 อำนาจหน้าที่

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ​www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร."
  เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร." เลือก เมนูย่อย "อำนาจหน้าที่"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ5ZTkyMGFiMDA0ZDc0NmJjZjU2MWVh
  
คลิก
       
        🟢 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
  1.เลือกกลุ่ม “ประชาชน”
  2.เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  3.เลือกเมนูย่อย“e-Book”
  4.เลือกหนังที่ต้องการดู แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2566
  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/attach/5/แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/attach/5/643
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) https://www.nmu.ac.th/content/625e24beb4fa5b3b7e787197
 
คลิก

        🟢 05 ข้อมูลการติดต่อ

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลือกเมนู "ติดต่อเรา" หรือเข้าได้ที่ 
 
คลิก

        🟢 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการ


รายละเอียด  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลือกกลุ่ม “ประชาชน” เลือกเมนู "กฎหมายมหาวิทยาลัย" คลิกตรงคำว่า
  “คลิกเลย”  https://law.nmu.ac.th/?page_id=1215
  
คลิก


        🟢 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลือกกลุ่ม “ประชาชน” เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้" เลือกเมนูย่อย “ข่าวประชาสัมพันธ์”​
  URL : https://www.nmu.ac.th/news?lang=th&newsType=PUBLIC_RELATIONS&cate=COLLEGIAN
  
คลิก


        🟢 O8 Q&A

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th กรอกชื่อ และกด “เริ่มการสนทนา” หรือ https://www.nmu.ac.th/
 
คลิก  ​

        🟢 O9 Social Network
Facebook

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลื่อนลงมาด้านล่างสุดคลิกรูปไอคอน
  Facebook : https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity/
 
คลิก

Instagram

รายการ


รายละเอียด


Instagram

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน Instagram
  URL : https://www.instagram.com/navamin.u/
คลิก

Twitter

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน Twitter
  URL : https://twitter.com/Navamindradhir1
คลิก

TikTok

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน TikTok
  หรือ URL : https://www.tiktok.com/@navamindradhiraj_nmu
คลิก

Youtube

รายการ


รายละเอียด

Youtube
  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน Youtube
  URL : https://www.youtube.com/channel/UC90NXcUPTeqqlHu-fxvGhDg
คลิก


        🟢 010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร."
  เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร." เลือก เมนูย่อย "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzEyZjYwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYjlm
คลิก

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.