template

นักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชรจรัสแสง (ด้านกีฬา)
05/05/2022
311


     ขอแสดงความยินดีกับ นายกันภัย ลานเหลือ  นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร ด้านกีฬา - ประกายเพชรจรัสแสง 

     โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 17 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 10 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านศิลปวัฒรธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาเยาวชน ด้านสื่อสารมวลชน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และด้านอาชีพ 

    นายกันภัย ลานเหลือ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) ฝากพวกเราชาวนวมินทราธิราช ส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้นักศึกษาของเราด้วยนะครับ   logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.