template

นักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)💎

🏵 เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านอาชีพ 🏵 🏵 เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านกีฬา 🏵
06/09/2022
448
facebook

🎉 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดีกับ

👉 นายสิทธิศักดิ์ เหล่าเสน และนายดนุสรณ์ เรืองบุญ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต ชั้นปีที่ 1
ได้รับรางวัล 🏵 เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านอาชีพ 🏵

👉 นายกันภัย ลานเหลือ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต ชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัล 🏵 เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านกีฬา 🏵

✨ ในวันที่ 3 กันยายน 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี "เชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)💎 " ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 และ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

🚴‍โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 17 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 10 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านศิลปวัฒรธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาเยาวชน ด้านสื่อสารมวลชน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และด้านอาชีพ


logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.