template

📢ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง 9)

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2566 🌍ผ่านระบบออนไลน์
01/11/2023
2948

เปิดรับสมัครวันที่ 13 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2566 🌍ผ่านระบบออนไลน์logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.