template

👨‍🎓 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

📣 กำหนดซ้อมย่อยฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานอธิการบดี 📚 ซ้อมใหญ่ฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ วชิราวุธวิทยาลัย 🎉 วันพระราชพิธีฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ วชิราวุธวิทยาลัย
02/02/2024
6591
facebookเพิ่มเพื่อน

🔔🔔 ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565

แสดงความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

✔️ ดูข้อมูลเลขที่ ที่นั่งแถวบัณฑิต
✔️ ใช้แสดงตัวตนสำหรับรายงานตัวบัณฑิต
✔️ ใช้สำหรับให้ผู้ติดตามแสดง My Card ต่อเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนเข้าพื้นที่วชิราวุธวิทยาลัย 

ระบบข้อมูลบัณฑิต : https://cap.nmu.ac.th/gradregis/home
username : รหัสนักศึกษา
password : วัน เดือน ปีเกิด(พ.ศ.) ตัวอย่าง 01012566

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.