template

📢เปิดจอง อุปกรณ์การศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 🌟

01/07/2024
689

🧑‍⚕️นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทุกคนมีสิทธิได้รับคูปองแทนเงินสด 🎫 สำหรับเลือกซื้ออุปกรณ์การศึกษา โดยมีมูลค่าของคูปอง เป็นไปตามประกาศของส่วนงาน

🧑‍⚕️นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน ให้แจ้งความประสงค์ผ่าน Google Form ผ่าน 🔗 link
http://bit.ly/3xiXkHG หรือ QR-Code 📅ในระหว่างวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2567 โดยใช้ 📧 Email ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดย Email เป็นรหัสนักศึกษา @nmu.ac.th รหัสผ่าน คือเลขบัตรประชาชน สามารถเลือกอุปกรณ์ได้ในแบบฟอร์ม หรือเข้าดูก่อนวันเปิดจองได้ที่ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เลือกอุปกรณ์ที่ลิ้ง https://tinyurl.com/m9wjkd83
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ เลือกอุปกรณ์ที่ลิ้ง
https://tinyurl.com/582bd8fm

🧑‍⚕️นักศึกษาสามารถรับคูปองได้ที่สำนักงานอธิการบดี 🏢 อาคารเกษมศรี ชั้น 2 (ทางขึ้นบันไดเลื่อน) โดยยื่นบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ 📅ในวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2567

🧑‍⚕นักศึกษาที่ได้รับคูปอง สามารถเลือกซื้อหรือใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์การศึกษาตามรายการ ณ ร้านค้าที่จัดหาภายในวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2567 ณ อาคารเกษมศรี ชั้น 1 🏢

🌟เปิดระบบให้จองวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2567
🌟เปิดบูธระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2567

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.