template

📢ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 12)

พิธิเปิด ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
05/06/2024
2027
facebook

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.