template

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 🏆 คว้ารางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2567

ประเภท ก. งานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับสมควรได้รับการเผยแพร่ 🏛️ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
23/04/2024
473
facebook

     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 🏆คว้ารางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2567 ประเภท ก. งานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับสมควรได้รับการเผยแพร่🏛️

ตามที่โครงการคัดเลือกผลงานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2567 ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการเสนอรายชื่ออาคาร ชุมชน บุคคลหรือองค์กร เข้าพิจารณา บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนและสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อย

อาคารวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง)🏫  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับรางวัลประเภท ก. งานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับสมควรได้รับการเผยแพร่ 

การอนุรักษ์อาคารหลังนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการรื้อฟื้นความงดงามทางศิลปสถาปัตยกรรม  ในอดีตของอาคารให้กลับคืนมา หลังจากที่ได้มีการใช้งานมาอย่างที่ไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าของอาคารมาเป็นระยะเวลายาวนาน ได้มีการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง ปัญหาความเสื่อมสภาพของอาคาร การรื้อถอนส่วนต่อเติม ที่กระทบต่อคุณค่าของอาคารออกไป และมีการฟื้นฟูส่วนที่ขาดหายไปจากการสันนิษฐานให้กลับคืนมาจนสมบูรณ์ในปัจจุบัน ซึ่งผลจากการอนุรักษ์ในครั้งนี้ส่งผลให้ตัวอาคารได้กลายมาเป็นภาพลักษณ์ที่แสดงถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวชิรพยาบาลอีกครั้ง หากแต่ยังมีประเด็นในเรื่องการดำเนินการตามรูปแบบรายการและแนวทางที่ผู้ออกแบบกำหนด และเรื่องการปรับปรุงบริเวณโดยรอบที่ไม่ได้คำนึงถึงการฟื้นฟู  ตามแนวทางเดียวกันกับการอนุรักษ์อาคาร รวมทั้งอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็ขาดการพิจารณาออกแบบให้เว้นระยะห่าง และคำนึงถึงการส่งเสริมคุณค่าของอาคารอนุรักษ์ 

🎉🎉ร่วมแสดงความยินดี กดถูกใจ กดแชร์
https://www.facebook.com/photo?fbid=877383004193639&set=pcb.877385227526750


logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.