template

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 7)

เปิดรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2565
12/05/2022
6202


สมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2565


logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.