template

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

- รับสมัคร จำนวน 25 คน - ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 105,000 บาท)
23/01/2024
787

🌟 คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้องที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ CU-TEP >= 45 คะแนน IELTS >= 4.0 คะแนน และTEC-W ระดับคะแนน B2 (85-100 คะแนน)
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง และไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น
*หมายเหตุ ทั้งนี้คุณสมบัตินอกเหนือจากข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
📝 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2567
https://drive.google.com/file/d/11dEHyvsXXx0DKIPlee-FzGZroPOVitGF/view?usp=sharing
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2244 3125 อีเมล saraban-vajira-rmi@nmu.ac.th