การป้องกันการทุจริต

17/03/2022

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

        O34    นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

        O35    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

        O36    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

        O37    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        O38    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

        O39    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

        O40    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

        O41    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

       O42    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        O43    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.