การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

01/11/2023


รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
  เลือก เมนูย่อย "นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล"
  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzE5MGMwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmEy
คลิก

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
  เลือก เมนูย่อย "การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล"
  หรือ 
https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzE5YTUwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmEz
คลิก
  
        🟢 
025 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
  เลือก เมนูย่อย "หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล"

  หรือ https://hr.nmu.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80
%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a

2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-ita-2023/
คลิก

        🟢 
026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
  เลือก เมนูย่อย "หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzE5ZWMwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmE0
คลิก

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.