การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

17/03/2022

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        O25    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        O26    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                        แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีงบประมาณ 2565

                        การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        O27    หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                            หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

                            คุ๋มือพนักงานมหาวิทยาลัย

        O28    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี​

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.