การป้องกันการทุจริต

01/11/2023


รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
  เลือกเมนู "นโยบาย No gift policy"
  เลือกกล่องเมนู "นโยบาย No gift policy"

  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ0Yjk1OTVhZWU5YzgwYWJkOTZiOTJj
คลิก


รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
  เลือกเมนู "นโยบาย No gift policy"
  เลือกกล่องเมนู "การสร้างวัฒนธรรม No gift policy"

  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFhYjMwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmE2
คลิก


รายการ

รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
  เลือกเมนู "นโยบาย No gift policy"
  เลือกกล่องเมนู "รายงานผลตามนโยบาย No gift policy"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFhZTEwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmE3 ​ 
คลิก        🟢 034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
  เลือกเมนู "การบริหาร" เลือกเมนู "การดำเนินงาน" 
  เลือกกล่องเมนู "การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี"

  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFiMmUwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmE4
คลิก

        🟢 035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
  เลือกเมนู "การบริหาร" เลือกเมนู "การดำเนินงาน"
  เลือกกล่องเมนู "การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ"
  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFiNTkwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmE5
คลิก        🟢 036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFiOWIwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmFh
คลิก

        🟢 037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน"

 URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFiZDgwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmFi
คลิก

        🟢 038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "รายงานผลการดำเนนการป้องกันการทุจริตประจำปี"
 URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFjMGUwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmFj

คลิก        🟢 039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" และ "ประชาชน"
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม"
คลิก

        🟢 040 การขับเคลื่อนจริยธรรม

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "การขับเคลื่อนจริยธรรม"
  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFjNGEwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmFk
คลิก

        🟢 041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFjNzgwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmFl
คลิก        🟢 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" และ "ประชาชน"
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFjYjAwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmFm
คลิก

        🟢 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร"
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFjZjcwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmIw
คลิก

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.