การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

        O1    โครงสร้างองค์กร

        O2    ข้อมูลผู้บริหาร

        O3    อำนาจหน้าที่

        O4    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

                         แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567)   

                         แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569)   

        O5    ข้อมูลการติดต่อ

        O6    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

การประชาสัมพันธ์

        O7    ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

        O8    Q&A

        O9   Social Network

                             Facebook 

                             Instagram

                             Twitter

                             TikTok

                             Youtube        

                    

การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

    O10    ​แผนดำเนินงานประจำปี

    O11    ​รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

    O12   รายงานการดำเนินงาน ประจำปี

    O13    ​คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                  1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการตรวจร่างสัญญากรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง              

                    2. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนวินัย                   

การปฏิบัติงาน

    O14    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

    O15    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

    O16    รายงานผลดำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                   1. ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2564

                   2. ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ปี 2564

    O17    E - Service

                  1. Vajira Mobile Application

                  2. ระบบบริการการศึกษา
การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        O18    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        O19    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

        O20    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        O21    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

        O22    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

        O23    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

​                             สำนักงานอธิการบดี และส่วนงานอื่นๆ
                        คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

        O24    รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (ใบสั่งจ้าง)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (ใบสั่งซื้อ)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (สัญญาซื้อจ้าง)

                            รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)  

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (สัญญาซื้อจ้าง)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง (ใบสั่งจ้าง)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง(ใบสั่งซื้อ)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 วิทยาลัยพัฒนามหานคร (ใบสั่งจ้าง)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 วิทยาลัยพัฒนามหานคร (ใบสั่งซื้อ)            

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 สำนักงานอธิการบดี (ใบสั่งจ้าง)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 สำนักงานอธิการบดี (ใบสั่งซื้อ)                        

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 สำนักงานอธิการบดี (สัญญาจ้าง)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 สำนักงานอธิการบดี (สัญญาเช่า)

                        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 สำนักงานอธิการบดี (สัญญาซื้อขาย) 

                        ปัญหา อุปวรรค และข้อเสนอแนะ                                      

                                    ​

การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        O25    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        O26    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                        แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีงบประมาณ 2565

                        การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        O27    หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                            หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

                            คุ๋มือพนักงานมหาวิทยาลัย

        O28    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี​

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

        O29    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

        O30    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

        O31    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        O32    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

        O33    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

        O34    นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

        O35    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

        O36    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

        O37    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        O38    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

        O39    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

        O40    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

        O41    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

       O42    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        O43    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.