การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2024

ข้อมูลพื้นฐาน

        🟢 01 โครงสร้างองค์กร

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือก  เมนู "เกี่ยวกับ นมร." เลือก เมนูย่อย "โครงสร้างองค์กร"     
  URL: https://www.nmu.ac.th/content/61929aa96ef8e241cfa7e9c2?lang=th&cate=personnel

คลิก

        🟢 02 ข้อมูลผู้บริหาร

รายการ

รายละเอียด
  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "การบริหาร" ​เลือก เมนูย่อย "คณะผู้บริหาร" 
  
คลิก

        🟢 03 อำนาจหน้าที่

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ​www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร."
  เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร." เลือก เมนูย่อย "อำนาจหน้าที่"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ5ZTkyMGFiMDA0ZDc0NmJjZjU2MWVh
  
คลิก
       
        🟢 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
  1.เลือกกลุ่ม “ประชาชน”
  2.เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  3.เลือกเมนูย่อย“e-Book”
  4.เลือกหนังที่ต้องการดู แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2566
  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/attach/5/แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/attach/5/643
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) https://www.nmu.ac.th/content/625e24beb4fa5b3b7e787197
 
คลิก

        🟢 05 ข้อมูลการติดต่อ

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลือกเมนู "ติดต่อเรา" หรือเข้าได้ที่ 
 
คลิก

        🟢 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการ


รายละเอียด  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลือกกลุ่ม “ประชาชน” เลือกเมนู "กฎหมายมหาวิทยาลัย" คลิกตรงคำว่า
  “คลิกเลย”  https://law.nmu.ac.th/?page_id=1215
  
คลิก


        🟢 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลือกกลุ่ม “ประชาชน” เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้" เลือกเมนูย่อย “ข่าวประชาสัมพันธ์”​
  URL : https://www.nmu.ac.th/news?lang=th&newsType=PUBLIC_RELATIONS&cate=COLLEGIAN
  
คลิก


        🟢 O8 Q&A

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th กรอกชื่อ และกด “เริ่มการสนทนา” หรือ https://www.nmu.ac.th/
 
คลิก  ​

        🟢 O9 Social Network
Facebook

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลื่อนลงมาด้านล่างสุดคลิกรูปไอคอน
  Facebook : https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity/
 
คลิก

Instagram

รายการ


รายละเอียด


Instagram

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน Instagram
  URL : https://www.instagram.com/navamin.u/
คลิก

Twitter

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน Twitter
  URL : https://twitter.com/Navamindradhir1
คลิก

TikTok

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน TikTok
  หรือ URL : https://www.tiktok.com/@navamindradhiraj_nmu
คลิก

Youtube

รายการ


รายละเอียด

Youtube
  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน Youtube
  URL : https://www.youtube.com/channel/UC90NXcUPTeqqlHu-fxvGhDg
คลิก


        🟢 010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร."
  เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร." เลือก เมนูย่อย "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzEyZjYwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYjlm
คลิก

การบริหารงาน

        🟢 011 แผนดำเนินงานประจำปี

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร."
  เลือก เมนูย่อย "การบริหาร"  เลือกเมนู "การดำเนินงาน"
  เลือกหัวข้อ "แผนการดำเนินงานประจำปี"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display- service/render/embed/2/NjQ0Yjk0MDlhZWU5YzgwYWJkOTZiOTI4
 
  คลิก  
  
        🟢 012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร."
  เลือก เมนูย่อย "การบริหาร"  เลือกเมนู "การดำเนินงาน"
  เลือกหัวข้อ "รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ0Yjk0MTJhZWU5YzgwYWJkOTZiOTI5

  คลิก  
    
        🟢 013 รายงานการดำเนินงาน ประจำปี

รายการ

รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร."
  เลือก เมนูย่อย "การบริหาร"  เลือกเมนู "การดำเนินงาน"
  เลือกหัวข้อ "รายงานการดำเนินงาน ประจำปี"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ0Yjk0MWNhZWU5YzgwYWJkOTZiOTJh
    คลิก    


        🟢 014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายการ

รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "นักศึกษาปัจจุบัน" "บุคลากร"  หรือ
 "ประชาชน"
  เลือกเมนู "วิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ"
  เลือกเมนูย่อย "คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน"
  URL : https://sites.google.com/nmu.ac.th/hr-nmu-service/%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0
  คลิก  
    
        🟢 015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "นักศึกษาปัจจุบัน"
  เลือกเมนู "วิจัยและนวัตกรรม"
  เลือก เมนูย่อย "คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ"
  URL : https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp
คลิก


        🟢 016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "นักศึกษาปัจจุบัน"
  เลือกเมนู "การบริการวิชาการ"
  เลือก เมนูย่อย "ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ"
 URL: https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzEzYzAwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmEw
  คลิก  
    
        🟢 017 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "นักศึกษาปัจจุบัน"
  เลือกเมนู "การบริหาร" เลือกเมนู "การดำเนินงาน"
  เลือก เมนูย่อย "รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzE0NDEwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmEx
  คลิก  
   
        🟢 018 E - Service
                  1. Vajira Mobile Application

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร."
  เลือก เมนูย่อย "การบริหาร"  เลือกเมนู "การดำเนินงาน"
  เลือกหัวข้อ "แผนการดำเนินงานประจำปี"
  URL : https://www.vajira.ac.th/content/64818d9ab397752d51723052
คลิก
                  
                  2. ระบบสมัครงาน

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "ประชาชน"
  เลือกเมนู "ร่วมงานกับ นมร." เลือกเมนู "สมัครงาน"
  เลือก เมนูย่อย "ระบบรับสมัครงานออนไลน์"
  URL : https://jobs.nmu.ac.th/
คลิก

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "นักศึกษาปัจจุบัน"  เลือกเมนู "วิจัยและนวัตกรรม"
  เลือก เมนูย่อย "คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ"
  URL : https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp
คลิก

การบริหารเงินงบประมาณ

        🟢 
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" หรือ "ประชาชน"
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือก เมนูย่อย "แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ"

  หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1wPsoeJB9RIEQJMxXwY6wPp-ENS0bKGUI
คลิก
                
        🟢 020 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
                  เว็บไซต์การจัดซื้อ - จัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" หรือ "ประชาชน"
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือก เมนูย่อย "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง"

  URL : https://gov.nmu.ac.th/
คลิก

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" หรือ "ประชาชน"
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือก เมนูย่อย "สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน"

  หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1aZC9klE52umziOP6gO9JarLrQN8edhfX
คลิก

        🟢 
022 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" หรือ "ประชาชน"
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือก เมนูย่อย "รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี"

  หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1X-m1wio-QlwG4aTwEKn-oYRXJtoXS8at
คลิก

        
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ   

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" หรือ "ประชาชน"
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือก เมนูย่อย "ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

  หรือ https://drive.google.com/drive/folders/177OK7Gs6kMwpgXnJBIUD7w1CT29-QL2H
คลิก

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
  เลือก เมนูย่อย "นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล"
  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzE5MGMwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmEy
คลิก

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
  เลือก เมนูย่อย "การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล"
  หรือ 
https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzE5YTUwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmEz
คลิก
  
        🟢 
025 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
  เลือก เมนูย่อย "หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล"

  หรือ https://hr.nmu.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80
%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a

2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-ita-2023/
คลิก

        🟢 
026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "คู่มือพนักงาน"
  เลือก เมนูย่อย "หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzE5ZWMwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmE0
คลิก

การส่งเสริมความโปร่งใส

        🟢 
027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" หรือ "ประชาชน"
  เลือกเมนู "การบริการวิชาการ"
  เลือก เมนูย่อย "แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ"

  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjI2N2E0NDM2YmUyMjM1YWUwYmEwM2Ji
คลิก

        🟢 028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกล่องเมนู "ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ"

  หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrCuwhfMV-9aFtvz8FsAawbQb6AmrRtzVXQgr5O0nH-kfRag/viewform
คลิก

        🟢 
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" และ "ประชาชน"
  เลือกเมนู "การบริการวิชาการ"
  เลือกกล่องเมนู "ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFhNzUwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmE1
คลิก


      
        🟢 030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" และ "ประชาชน"
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม"

  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ0Yjk1OTVhZWU5YzgwYWJkOTZiOTJj
คลิก

การป้องกันการทุจริต


รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
  เลือกเมนู "นโยบาย No gift policy"
  เลือกกล่องเมนู "นโยบาย No gift policy"

  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ0Yjk1OTVhZWU5YzgwYWJkOTZiOTJj
คลิก


รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
  เลือกเมนู "นโยบาย No gift policy"
  เลือกกล่องเมนู "การสร้างวัฒนธรรม No gift policy"

  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFhYjMwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmE2
คลิก


รายการ

รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
  เลือกเมนู "นโยบาย No gift policy"
  เลือกกล่องเมนู "รายงานผลตามนโยบาย No gift policy"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFhZTEwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmE3 ​ 
คลิก        🟢 034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
  เลือกเมนู "การบริหาร" เลือกเมนู "การดำเนินงาน" 
  เลือกกล่องเมนู "การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี"

  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFiMmUwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmE4
คลิก

        🟢 035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "นักศึกษา"
  เลือกเมนู "การบริหาร" เลือกเมนู "การดำเนินงาน"
  เลือกกล่องเมนู "การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ"
  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFiNTkwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmE5
คลิก        🟢 036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFiOWIwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmFh
คลิก

        🟢 037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน"

 URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFiZDgwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmFi
คลิก

        🟢 038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "รายงานผลการดำเนนการป้องกันการทุจริตประจำปี"
 URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFjMGUwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmFj

คลิก        🟢 039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" และ "ประชาชน"
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม"
คลิก

        🟢 040 การขับเคลื่อนจริยธรรม

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "การขับเคลื่อนจริยธรรม"
  หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFjNGEwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmFk
คลิก

        🟢 041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" 
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFjNzgwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmFl
คลิก        🟢 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร" และ "ประชาชน"
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFjYjAwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmFm
คลิก

        🟢 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายการ


รายละเอียด

  เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
  เลือกกลุ่ม "บุคลากร"
  เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
  เลือกกล่องเมนู "การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน"
  URL : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjU0MzFjZjcwZDc5MWI2ZjQ2MDlkYmIw
คลิก

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.